ლამაზ? მკერდ?ს სა?დუმლო და მოვლა » ფილმები,სერიალები,მულტფილმები,კინოები, ქართულად - ფილმები,სერიალები,მულტფილმები,კინოები, ქართულად
სიახლის ძიება
მომხმარეპლის პანელი
პოპულარული სიახლეები

ლამაზ? მკერდ?ს სა?დუმლო და მოვლა

ლამაზ? მკერდ?ს სა?დუმლო და მოვლა!" ლამაზ? მკერდ?ს სა?დუმლო და მოვლა! ქალ?ს სხეულ?ს ყველა ნაწ?ლ?დან, მკერდ? ?თვლება ქალურობ?ს და გრაც??ს განსახ?ერებად. მკერდ?ს ზომა, ფორმა და ს?მკვრ?ვე დამოკ?დებულ?ა სხეულ?ს წყობაზე ს?ლამაზ?ს კანონებ?ს მ?ხედვ?თ, კერტებ? განლაგებულ? უნდა ?ყოს მხრ?ს ძვლ?ს შუა ადგ?ლ?ს დონეზე, ხოლო მანძ?ლ? ლავ?წ?დან კერტამდე უნდა ?ყოს 2-ჯერ მეტ?, ვ?დრე კერტ?დან მკერდ?ს ქვედა ნაკეცამდე – ეს კლას?კაა. თუ ასეთ? შესაბამ?სობა არ აგეღნ?შნებათ, ნუ მო?წყენთ, ყოველთვ?ს შე?ძლება მო?ნახოს კორექც??ს სხვადასხვა საშუალება, რომელ?ც გაგ?უმჯობესებთ მკერდ?ს ფორმას. პ?რველ რ?გშ?, ეს არ?ს ყოველდღ?ურ? სწორ? მოვლა, მ?მართულ? ს?მკვრ?ვ?ს გასაუმჯობესებლად და ბ?უსტ?ს დაწევ?ს თავ?დან ასაც?ლებლად, ასაკობრ?ვ? ცვლ?ლებებ?ს ს?ჩქარ?ს შესანელებლად. ფაქტ?ა, რომ მკერდ?ს ჭკნობა, ს?მშრალე, კან?ს საფარ?ს გამოფ?ტვა, ორგან?ზმ?ს დაბერებ?ს პროცესშ? აუც?ლებლად ხდება.

მკერდ?ს მოვლ?სას მნ?შვნელოვან? მომენტ?ა ყოველდღ?ურ? წყლ?ს პროცედურებ?. შე?სხ?თ სარძევე ჯ?რკვლებზე ჯერ თბ?ლ?, ხოლო შემდეგ ც?ვ? წყალ? (3-7-ჯერ) ან გა?კეთეთ კონტრასტულ? ჰ?დრომასაჟ? შხაპ?ს ზომ?ერ? ნაკად?თ. ეს ასტ?მულ?რებს ლ?მფას, ს?სხლ?ს მ?მოქცევას მკერდ?ს ჯ?რკვლებშ?, ატონ?ზ?რებს, ასწორებს და ს?მკვრ?ვეს მატებს კანს. თანამედროვე პ?რობებშ?, როცა წყალ? სავსეა ქლორ?თ და მძ?მე მეტალებ?თ, დაჟ?ნებ?თ? რეკომენდაც?აა ჩვეულებრ?ვ ტუალეტ?ს საპონზე უარ?ს თქმა, რომელ?ც ?სედაც აშრობს კანს. გამო?ყენეთ გელ? შხაპ?სათვ?ს, რომელ?ც შე?ცავს ნე?ტრალურ PH , ან უკ?დურეს შემთხვევაშ?, კრემ-საპონ?. ჭკნობაშეპარულ?, გაუწყლოებულ? და მოდუნებულ? მკერდ?ს კან?სათვ?ს ძალ?ან სასარგებლოა სველ? კომპრესებ?, ხოლო ბოლოს– ყ?ნულ?ს მასაჟ? მც?რე დრო?თ. 8-ჯერ გაკეც?ლ? დოლბანდ? დაასველეთ მკვდარ? ზღვ?ს მარ?ლ?თ გაჯერებულ წყალშ? (ს.კ. მარ?ლ? 0,5 ლ?ტრ წყალზე), და?დეთ მკერდზე 10 წუთ?თ, ხოლო შემდეგ და?ზ?ლეთ ყ?ნულ?თ, რომელ?ც მომზადებულ? ?ქნება ამავე ხსნარ?საგან. ეს ?ქნება მკერდ?ს კან?ს ტონ?ზ?რება და მ?ნერალ?ზ?რება. ?გ?ვე პროცედურა შეგ?ძლ?ათ გააკეთოთ შემდეგ? ნაყენ?საგან: ა?ღეთ თანაბარ? რაოდენობ?ს მწვანე ჩა?, მუხ?ს ქერქ?, პ?ტნა, გვ?რ?ლა, ცაცხვ?ს ყვავ?ლ? – ეს არ?ს მატონ?ზ?რებელ? და გასამკვრ?ვებელ? ნაყენ?. ფ?ნალ? – წა?სვ?თ ?სეთ? მკვებავ? საშუალება, რომელ?ც დამოკ?დებულ?ა მოვლ?ს მ?ზანზე. ეს შე?ძლება ?ყოს სპეც?ალურ? კრემ? მკერდ?სათვ?ს (სახ?ს და ტან?ს კრემ? არ გამოდგება, რადგან მკერდ?ს კანს სხვა სტრუქტურა აქვს). შეამოწმე, როგორ გამო?ყურება შენ? მკერდ? სპეც?ალ?სტთან ვ?ზ?ტ?ს შემდეგ: გარკვეულ? დარღვევებ? ხერხემალზე, კ?სრ?ს და მკერდ?ს ნაწ?ლშ?, ასევე მხრებ?ს სახსრებშ?, აუც?ლებლად მოახდენს გავლენას მკერდ?ს კუნთ?ს მდგომარეობაზე, და მაშასადამე, მ?ს? ს?მაღლ?ს დონეზეც. ამ?ს შემოწმება ძალ?ან ადვ?ლ?ა: ჩამოუშვ?თ მხებ? წ?ნ და მო?ხარეთ-მკერდ? ჩამოუშვ?თ. შენ?შნავთ, რომ ნაკეცებ? გა?ზრდება; ახლა ხელებ? უკან წა?ღეთ, შეაერთეთ და დაბლა დაუშვ?თ – მკერდ? მაღლა ა?წევს და უკეთეს ფორმას მ??ღებს. ასეთ? მდგომარეობა ბუნებრ?ვად რომ ?ქცეს, მ?აკ?თხეთ სპეც?ალ?სტს ხერხემლ?ს კორექც??სათვ?ს. თუ კანზე დაგრჩათ ხაზებ? მშობ?არობ?ს შემდეგ ან წონ?ს ცვლ?ლებ?სას, ანუ კან? და?წელა, მაშ?ნ ზემოთ ჩამოთვლ?ლ? პროცედურებ?ს დამთავრებ?სას ?დეალურ? საშუალებაა კაკაოს ზეთ?(კოსმეტ?კურ?), რომელ?ც უნდა წა?სვათ შემთბარ მდგომარეობაშ?. ეს ერთადერთ? ზეთ?ა, რომელ?ც მდ?დარ?ა ელასტ?ნ?თ. ნებ?სმ?ერ? დაწელ?ლობა – ეს არ?ს ელასტ?ნ?ს ბოჭკოებ?ს დაშლა კან?ს დერმალურ ფენაშ?. კაკაოს ზეთ? შესან?შნავად აღადგენს ელასტ?ნ?ს ბოჭკოებს. მაგრამ ძალ?ან მნ?შვნელოვან?ა, რომ ზეთ? ადვ?ლად შე?წოვებოდეს და არ ტოვებდეს ცხ?მ?ან ფენას ზედაპ?რზე, ამ?ტომ, ?ს უნდა ?ყოს 100% სუფთა სახ?თ, განკუთვნ?ლ? ამ მ?ზნებ?სათვ?ს. რეკომენდ?რებულ?ა მასაჟ? კაკაოს ზეთ?თ მკერდ?ს, მუცლ?ს და დუნდულებ?ს მ?დამოებშ? ნებ?სმ?ერ? ორსულ?სათვ?ს პ?რველ თვეებშ?. ეს დაეხმარება თქვენს კანს, რაც შე?ძლება სწრაფად და ხარ?სხ?ანად აღ?დგ?ნოს პ?რვანდელ? მდგომარეობა მშობ?არობ?ს შემდეგ. შემოწმებულ?ა მრავალჯერ! არგად კვებავს, ამკვრ?ვებს(ანტ?ოქს?დანტებ?ს თვ?სებებ?ს ხარჯზე) და აღადგენს მკერდ?ს კანს ყურძნ?ს კურკ?ს ზეთ?. სასურველ?ა დავამატოთ ეთერზეთებ?: სანდალოზ?ს, როზმარ?ნ?ს, მანდარ?ნ?ს. ?გ? ამც?რებს კან?ს მოდუნებას, აუმჯობესებს ს?სხლ?ს მ?მოქცევას და გაცვლ?თ პროცესებს, შედეგად – ?მატებს ს?მკვრ?ვე. მაღლა ჩამოთვლ?ლ საშუალებათა გამოყენებ?ს ხანგრძლ?ვობა მო?ცავს მ?ნ?მუმ 6-7 თვეს. მაგრამ სპეც?ალ?სტთან კონსულტაც?ა შეასრულებს მნ?შვნელოვან როლს ნებ?სმ?ერ კონკრეტულ შემთხვევაშ? სასურველ? შედეგ?ს მ?საღწევად. პერ?ოდულად შეამოწმე მკერდ?, ხომ არ გაჩნდა საეჭვო გამაგრებებ? და "ბურთულებ?". თუ ეს პრობლემა წარმო?ქმნება, სასწრაფოდ მ?აკ?თხეთ ექ?მს, რადგან ეს შე?ძლება ?ყოს საშ?შროება მთლ?ანად ჯანმრთელობ?სათვ?ს. ქალებ?სა და გოგონებ?სათვ?ს, რომელთაც სუსტ?, დ?დ? ან პატარა მკერდ? აქვთ, რეკომენდ?რებულ?ა რეგულარულ? ცურვა, ბრას?ს სტ?ლშ?. მკერდ?ს ლამაზ? ფორმ?ს შესანარჩუნებლად, მნ?შვნელოვან?ა გულდასმ?თ შეარჩ?ოთ და სწორად ატაროთ ლ?ფ?, განსაკუთრებ?თ ეს ეხებათ ქალებს – დ?დ?, ჩამოკ?დებულ? მკერდ?თ. ?გ? არსად არ უნდა გაჭერდეთ, ბრეტელებ? არ უნდა ?ყოს ძალ?ან წვრ?ლ? და არ უნდა ?ჭრებოდეს სხეულშ?, რადგან ეს ძალ?ან ცუდად ა?სახება მკერდ?ს ჯ?რკვლებ?ს ს?სხლმომარაგებაზე და აუარესებს კან?ს კვებას. ლ?ფ? არ უნდა გვ?ქმნ?დეს დ?სკომფორტს ტარებ?სას და არ უნდა გვახსენებდეს თავს. სხვადასხვა დროს მკერდ?ს ს?ლამაზ?ს ცნება ?ცვლებოდა, სხვადასხვა ეპოქაშ? ლამაზად ?თვლებოდა ხან ფუმფულა დ?დ? მკერდ?, ხან პატარა კონუს?ს ფორმ?ს. ამჟამად ლამაზად ?თვლება ?სეთ? ზომ?ს მკერდ?, რომელ?ც სხეულ?ს მოძრაობ?სას ?ნარჩუნებს ფორმას. ანუ ლამაზ?ა მაღალ? და მკვრ?ვ? მკერდ? ზომ?ს მ?უხედავად, მკერდ?ს მთავარ? ღ?რსებაა მ?ს? ტონუს?. მკერდ?ს ს?მაღლეს და ტონუსს განსაზღვრავს შემდეგნა?რად - მკერდ?ს ქვემოდან დებენ ფანქარს, ძალ?ან კარგ?ა თუ ფანქარ? ჩამოვარდა, ხოლო თუ დარჩა -მკერდ?ს ჩამოწევ?ს პრობლემა გაქვთ. მოცეკვავეებ?ს შერჩევ?სას ?დეალურად მ??ჩნევა მკერდ?, რომლ?ს თავ? ზევ?თაა მ?მართულ?, ხოლო ზედა ნაწ?ლ?ს ზომა საერთო ზომ?ს 1/3-ს არ უნდა აღემატებოდეს.. ამბობენ, რომ ამჟამად მკერდ?ს ?დეალურ ზომას მათემატ?კურად ?თვლ?ან. მკერდ?ს ზომ?ს შეცვლა მხოლოდ პლასტ?კურ ქ?რურგ?ას შეუძლ?ა. ხოლო მკერდ?ს ტონუსშ? ყოფნა, მ?ს? კანზე ზრუნვა და მ?ს? ფორმ?ს ოდნავ კორექტ?რება თავადაც შეგ?ძლ?ათ.მკერდ?ს ფორმ?ს შეცვლას ხელს უწყობს არასწორად შერჩეულ? ბ?უსჰალტერ?. თუ ?ს მეტ?სმეტად ვ?წროა, ხელს უშლ?ს ს?სხლ?ს მ?მოქცევას. გან?ერ? კ? არ ?მაგრებს მკერდს, რაც მკერდ?ს ჩამოწევას უწყობს ხელს.ცუდ? აღნაგობა. მუდმ?ვად მოხრ?ლ? ზურგ? არ შეგმატებთ ს?ლამაზეს არც თქვენ და არც თქვენ მკერდს. ამ?ტომ გა?მართეთ და მოხდენ?ლ ს?არულსაც ?სწავლ?თ.ულტრა?სფერ? გამოსხ?ვება. მზ?ს პ?რდაპ?რ? სხ?ვებ? ხელს უწყობს კან?ს დაბერებას, და მკერდ?ს კ?ბოს წამოქმნას. ამ?ტომ კარგად დაფ?ქრდ?თ, სანამ გარუჯვას წელზევ?თ შ?შველ? გადაწყვეტთ. უმჯობეს?ა ტანზე გაურუჯავ? ზოლ? დაგრჩეთ ბ?უსჰალტერ?სგან, ვ?დრე შემდეგ ექ?მებთან ?აროთ ცვლ?ლებებ? წონაშ?. მკერდ?ს ცხ?მოვან? უჯრედებ? პ?რევლ რ?გშ? ?შლება, მკერდ? მოშვებულ? ხდება და კანზე ჩნდება სტრ?ებ?ცხელ? აბაზანა ასევე ვერ შემატებს ს?ლამაზეს თქვენ მკერდს. თუ მას ვერ შეელევ?თ, ?გ? მხოლოდ 10-15 წთ. მ??ღეთ ბავშვ?ს ძუძუთ? კვება. როგორც წეს?, მშობ?არობ?ს და ძუძუთ? კვებ?ს შემდეგ მკერდ? კარგავს ს?მკვრ?ვეს, ჩნდება სტრ?ებ?. ამ?ტომ მკერდს ორსულობ?ს პერ?ოდშ? განსაკუთრებულ? მოვლა სჭ?რდება. მკერდ?ს მოვლა ადრეულ? ასაკ?დან და?წყეთ. ც?ვ? შხაპ? არასას?ამოვნო, მაგრამ ძალ?ან სასარგებლო პროცედურაა. ?ს აუმჯობესებს ს?სხლ?ს მ?მოქცევას, ამაგრებს მათ, მკერდ?ს კანს უფრო ელასტ?კურს და მკვრ?ვს ხდ?ს. ჩა?ტარეთ ყოველდღე წრ?ულ? მოძრაობებ? 1-2 წთ. და?წყეთ მარცხენა მკერდ?დან. თუ ასეთ? პროცედურ?სთვ?ს მზად არ ხართ, მკერდზე წა?სვ?თ ყ?ნულ?ს ნატეხებ? ყელ?ს მ?მართულებ?თ. ლ?ფტ?ნგ- ეფექტ? გარანტ?რებულ? გაქვთ. გადავლება - ასე ეწოდება მკერდ?ს გაახალგაზრდავებ?ს პროცედურას. პულვერ?ზატორ?ან ფლაკონშ? ასხამენ ოთახ?ს ტემპერატურ?ს წყალს და ამატებენ ცოტა გვ?რ?ლას. დ?ლაობ?თ შხაპ?ს მ?ღებ?სას მკერდს ასხურებენ ამ ს?თხეს. მკერდ?ს დასაზელად ა?ღეთ ხაო?ან? პ?რსახოც?, დაასველეთ 22 გრადუს?ან წყალშ?, კარგად გაწურეთ და შემო?ხვ?ეთ მკერდზე, შემდეგ სველ? პ?რასახოც?თ და?ზ?ლეთ მკერდ? ორ?ვე ხელ?თ 1 წთ. განმავლობაშ?. შეცვალეთ მშრალ? ოდნავ შემთბარ? პ?რასხოც?თ და ფრთხ?ლ? მოძრაობებ?თ შეამშრალეთ მკერდ?. წყლ?ს ტემპერატურა ყოველ? ორ? დღ?ს შემდეგ დაწ?ეთ ნახევარ? გრადუს?თ და მ??ყვანეთ 13-14 გრადუსამდე. სამ? კვ?რ?ს შემდეგ წყალს დაამატეთ სუფრ?ს მარ?ლ?, რომელ?ც ხელს უწყობს კან?ს გაღ?ზ?ანებას და ამ?თ ს?სხლ?ს მ?დ?ნებას გაძლ?ერებას. კოსმეტ?კურ? ნ?ღბებ? და ზეთებ? ხელს უწყობს ხელს უწყობს ნ?ვთ?ერებათა ცვლას და აუმჯობესებს მკერდ?ს კანს. მათ სქელ ფენად უსმევენ მკერდზე და ტოვებენ კარგად გაშრობამდე. ნ?ღბ?ს მოსამზადებლად აურ?ეთ ხაჭო, ზე?თუნ?ს ზეთ? და კვერცხ? ან თაფლ? და არაჟან?. მ?ღებულ? მასა გა?ჩერეთ მკერდზე 20 წთ. და ჩამო?ბანეთ. მკერდ?ს კანზე ცუდად მოქმედებს ტენ?ს დაკარგვა, ამ?ტომ წესად გა?ხადეთ, რომ დაბან?ს შემდეგ მკერდსა და დეკოლტეს მ?დამოშ? წა?სვ?თ დამატენ?ანებელ? კრემ?, რაც კანს რბ?ლს და ნაზს გახდ?ს. საერთოდ ყველანა?რ? ტონ?კ?, გელ?, კრემ?, ნ?ღაბ? ხელს უწყობს მკერდ?ს აწევას, ს?მკვ?ვეს, კან?ს ს?გლუვეს. ეცადეთ ეს საშუალებებ? დღეშ? 2-ჯერ წა?სვათ. წასმა და?წყეთ ნაზ? მოძრაობებ?თ მკერდ?ს ცენტრ?დან გვერდებ?სკენ ყელ?სა და დეკოლტეს ჩათვლ?თ. მკერდ?ს მასაჟ?სას საჭ?როა ს?ფრთხ?ლ?ს გამოჩენა, რადგან ძლ?ერ? დაწოლ?თ შესაძლოა სარძევე ჯ?რკვლებ? დააზ?ანოთ. რეკომენდებულ?ა მხოლოდ ჰ?დრომასაჟ?. ?ს არ აზ?ანებს მკერდს, წყალ? კ? მსუბუქ ზემოქმედებას ახდენს მასზე და წევს ტონუსს. დაარეგულ?რეთ წყლ?ს ტემპერატურა -საშუალო ტემპერატურ?ს წყალ? დ?სკომფორტს არ გაგრძნობ?ნებთ. წყლ?ს ნაკად? ძლ?ერ? არ უნდა ?ყოს, რათა მკერდ? არ დააზ?ანოთ, არც სუსტ?, რათა სათანადო ეფექტ? მ??ღოთ. წყლ?ს ნაკად?თ გა?კეთეთ ზევ?თ მ?მართულ? წრ?ულ? მოძრაობებ? თ?თოეულ მკერდზე 10-ჯერ, მკერდ?ს ქვეშ მოძრაობა უფრო ?ნტენს?ურ? უნდა ?ყოს, რადგან ეს ზონაა პასუხ?სმგებელ? მკერდ?ს ს?მაღლეზე. თავებ? და მ?ს ?რგვლ?ვ მ?დამო მეტად მგრძნობ?არეა, ამ?ტომ მოარ?დეთ წყლ?ს პ?რდაპ?რ ჭავლს. მასაჟ?ს ხანგრძლ?ვობაა 10 წთ. შხაპ?ს შემდეგ კარგად გა?მშრალეთ მკერდ? და წა?სვ?თ მაკორექტ?რებელ? ბალზამ? ან მკვებავ? კრემ?. მკერდ?ს დაოსურ? მასაჟ?სას მკერდს აქცევენ მუჭშ? და გააკეთეთ ფრთხ?ლ?, წრ?ულ? მოძრაობებ? მხრ?სკენ. შემდეგ ხელ?სგულებ? დააფარეთ მკერდზე, ?სე რომ გულ? თავებს ფარავდეს და დააწექ?თ. გა?მეორეთ 9-ჯერ ამოსუნთქვ?ს დროს. გამართულ? ზურგ? ლამაზ? მკერდ?ს საწ?ნდარ?ა. მოხრ?ლ? ზურგ? და ჩამოშვებულ? ხელებ? ყველაზე ლამაზ მკერდსაც ნაკლებად მ?მზ?დველს ხდ?ს. ამ?ტომ ?არეთ გამართულმა. ამ ჩვევ?ს გამომუშავება შე?ძლება ძველ? აღმოსავლურ? მეთოდ?თ. და?დეთ თავზე წ?გნ?, გა?არეთ ოთახშ? და ეცადეთ წ?გნ? არ ჩამოვარდეს. გამო?ყენეთ ეს მეთოდ?, სანამ გამართულად ს?არულს არ ?სწავლ?თ. სპორტ?ს და ვარჯ?შ?ს გარე ყოველგვარ? მასაჟ? წყლ?ს ნაყვაა. მკერდ?ს ტონუს?ს შესანარჩუნებლად საუკეთესო სპორტ?ა ცურვა. თუ არ ცურავთ, მ?მართეთ ფ?ტნეს-ცენტრს ან თავად ჩაატარეთ მარტ?ვ? ვარჯ?შებ?.

ვარჯ?შ?ს დაწყებამდე ჩაატარეთ მოთელვა: გაამოძრავეთ თავ?, ხელებ? გამართეთ და გააკეთეთ წრ?ულ? მოძრაობებ?.

ძ?რ?თად? ვარჯ?შ?
დადექ?თ სახ?თ კედელთან და მ?ეყრდენ?თ ხელებ?თ, მ?აწექ?თ კედელს მთელ? ძალ?თ 10 წმ., თ?თქოს მ?ს გადაადგ?ლებას აპ?რებთ, ჩამოუშვ?თ ხელებ?, დაფერთხეთ, მოდუნდ?თ, გა?მეორეთ 10-ჯერ.
დადექ?თ სწორად, ხელებ? ოდნავ მოხარეთ, და?წყეთ თეძოებზე. ეცადეთ ხელებ? ნელ-ნელა, 10-15 წთ. განმავლობაშ? წა?ღოთ ზურგს უკან. გა?მეორეთ 8-ჯერ.
შეაერთეთ ხელ?სგულებ? მკერდ?ს წ?ნ და დააწექ?თ მათ მორ?გეობ?თ 3-5 წთ. გა?მეორეთ 8-10-ჯერ
“ბრას? ხმელეთზე”. თუ აუზზე ს?არულ? არ შეგ?ძლ?ათ, გააკეთეთ შემდეგ? ვარჯ?შ?. გა?მართეთ, მ?ეყრდენ?თ კედელს ზურგ?თ, დაჭ?მეთ მკერდ?ს კუნთებ? და ?სეთ? მოძრაობებ? გააკეთეთ ხელ?თ, თ?თქოს ბრას?თ ცურავთ. მოძრაობებ? ნელა შეასრულეთ, მკერდ?ს კუნთებ? დაჭ?მულ? ?ქონ?ეთ.

ვარჯ?შ?ს დასრულებ?ს შემდეგ გააკეთეთ ზურგ?ს გასამართ? ვარჯ?შ?: წ?გნ? და?დევ?თ თავზე და ?არეთ ოთახშ?. ამ?თ კუნთებ? ეფექტურად მოდუნდება და საჭ?რო სამუშაო ტონუსს მ??ღებს. თუ ოთახშ? ს?არულ? არ გამოგდ?თ, გაჩერდ?თ ერთ ადგ?ლას, მოეჭ?დეთ სკამს ან მაგ?დას, ოღონდ არავ?თარ შემთხვევაშ? კედელს არ მ?ეყრდნოთ

Check PageRank
SiteMap RSS RSS

(ქართულად), and, dinozavrebi kartulad, dinozavrebi qartulad, eqskluzivi, Excluzive, filmebi kartulad geo, filmebi qartulad, filmebi rusulad, kartulad, kartulad natargmni, Man, natargmni, of, of the, onlainshi, onlineshi, pilmebi qartulad, qartula, qartulad, qartulad natargmni, rusulad natargmni, Teen wolf season 5, the, დ?დ?, დ?ნოზავრებ? ქართულად, ექსკლუზ?ვ?, ექსკლუზ?ურად, ნათარგმნ?, ონლ?ნე, ონლა?ნ, ონლა?ნშ?, უყურეთ, ფ?ლმ?, ფ?ლმებ?, ფ?ლმებ? ქართულად, ქართულად, ქართულად გახმოვანებულ?, ქართულად ნათარგმნ?, ქართულად ონლა?ნშ?

Показать все теги